Visum (Schengenvisum)

U wilt voor een korte vakantie naar Nederland? Dan heeft u in de meeste gevallen een Schengenvisum nodig (visum kort verblijf). Een visum vraagt u persoonlijk aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in uw land van herkomst. Op de website van de Nederlandse ambassade kunt u via het visumafsprakensysteem online een afspraak maken.

Vind uw advocaat
Het visum is geldig voor maximaal 90 dagen. Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven, dan heeft u een machtiging voor voorlopig verblijf nodig (mvv). Zie verblijfsvergunning en mvv
Het visum voor kort verblijf kan eventueel worden verlengd, indien er sprake is van dringende redenen.

Nederland stelt strenge eisen aan de afgifte van een Schengenvisa. U dient aan te tonen dat u redenen heeft om weer terug te keren naar uw land van herkomst. Het is belangrijk dat u de sociale en economische binding met uw land van herkomst aantoont. Dit kunnen bewijzen zijn waaruit blijkt dat u een eigen gezin heeft, de zorg over uw kinderen, werk, hobby’s of andere verplichtingen in uw land. Heeft u kinderen, dan is het van belang dat u in elk geval door middel van geboorteakten kunt laten zien dat u de ouder bent. Vergeet u de documenten niet te legaliseren en te vertalen. De Nederlandse overheid accepteert alleen documenten die in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld.

Verwerkingstijd

De ambassade beslist over het algemeen binnen twee weken of het visum wordt afgegeven. In uitzonderlijke gevallen kan de ambassade advies inwinnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. De verwerking van de aanvraag kan in dit geval langer duren.

Visum afgewezen?

Heeft u een afwijzing ontvangen van uw visumaanvraag? Binnen 4 weken kunt u bezwaar maken. Vreemdelingenrechtadvocaat Cynthia Noordzee heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt en heeft ruime ervaring in visumzaken. U betaalt slechts €143,- voor de gehele bezwaarprocedure. Tel: 030-2593423 of mail naar info@noordzeeadvocaten.nl

Checklist visum kort verblijf


Verblijf en verzekeringen

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum
 • Een paspoort of ander reisdocument (minstens 3 maanden geldig)
 • Bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag. Bijvoorbeeld een paspoort, een visum of een verblijfsvergunning
 • Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Reisschema (reservering op uw naam, geen ticket). Let op: maak een (vlucht)reservering die door u geannuleerd kan worden
 • Visa, verblijfsvergunning of paspoort waarmee u toegang krijgt tot uw land van bestemming na uw bezoek aan het Schengengebied
 • Ziektekostenverzekering; een officieel document van uw verzekeraar waaruit blijkt dat, de verzekering op uw naam is afgesloten, uw verzekering geldig is in het gehele Schengengebied en tijdens uw gehele verblijf, er bij medische kosten voor minstens 30.000 euro wordt vergoed, de verzekering medische kosten dekt, waaronder ziekenhuisbehandeling, spoedbehandeling en repatriëring, ook in het geval van overlijden
 • Documenten waaruit blijkt dat u een toeristisch bezoek brengt. Bijvoorbeeld een hotelreservering, tickets bezienswaardigheden

Voldoende middelen


 • Nederland hanteert een standaardbedrag van €34,- per dag
 • Recente bankafschriften
 • Documenten waaruit de herkomst van het bedrag bijkt, denk daarbij aan arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring, loonstroken, erfenis etc

Beschikt u niet over dit bedrag, dan heeft u een garantverklaring van een garantsteller nodig
 • Gelegaliseerde garantstellingsformulier
 • Arbeidsovereenkomst garantsteller
 • 3 recente salarisstroken garantsteller

Garantsteller zelfstandige?
 • Bijlage omtrent inkomen zelfstandige
 • Inkomensverklaringen afgelopen 3 jaar
 • Uittreksel Kamer van Koophandel, indien mogelijk

Familie en vrienden


Documenten waaruit blijkt dat u familie en/of vrienden bezoekt. Nodig:

 • Een gelegaliseerde garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Dit document moet worden ondertekend door degene die u bezoekt en daarna ingeleverd bij de Nederlandse gemeente waar hij staat ingeschreven.
 • Bewijs dat degene die u uitnodigt uw verblijf kan betalen. Zie inkomenseisen op de website van de IND: Klik hier voor inkomenseisen op de website van de IND. Dit is alleen nodig als u het verblijf niet zelf kunt betalen
 • Bewijs waaruit uw relatie met de referent/garantsteller blijkt, denk aan geboorteakte(n), huwelijksakte, bewijs van geregistreerd partnerschap, foto's etc

Tijdige terugkeer & sociale en/of economische binding

Documenten waaruit blijkt dat u na uw reis weer teruggaat naar uw land van herkomst. Bijvoorbeeld:

 • Een verklaring van uw werkgever
 • arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat u werk heeft in uw land van herkomst
 • een document waaruit blijkt dat u een opleiding volgt in uw land van herkomst
 • een document waaruit blijkt dat u kinderen heeft die in uw land van herkomst naar school gaan en u de zorg over hen heeft.
 • een document waaruit blijkt dat u een woning of ander onroerend goed heeft in uw land van herkomst
 • een document waaruit blijkt dat u zorg draagt voor personen in uw land van herkomst, (ouders, grootouders, pleegkind).
WhatsApp 06-24414784