Noordzee Advocatenkantoor


Noordzee Advocatenkantoor is gevestigd in het centrum van Utrecht, naast de Domtoren en aan de overkant van de Domkerk. Het kantoor is op 1 januari 2016 opgericht door Cynthia Noordzee, na een jarenlange dienstbetrekking bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Utrecht.
Het kantoor is gespecialiseerd in het Strafrecht en Vreemdelingenrecht.
Vind uw advocaat

Advocaat Noordzee

Cynthia Noordzee studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Zij studeerde af in het strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen in Utrecht.

Haar interesse voor het vreemdelingenrecht is ontstaan na haar werkzaamheden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Rijswijk. Zij is daar werkzaam geweest als beslismedewerker op de afdeling Regulier Sociaal.

Mr. C.N. Noordzee behandelt alle soorten strafzaken. Kenmerkend voor haar aanpak is haar betrokkenheid, gedrevenheid en eerlijkheid. Zij streeft in elke zaak naar het maximaal haalbare resultaat. Door haar specialisatie in het vreemdelingenrecht kan zij haar strafcliënten tevens bijstaan in zaken die verband houden met illegaal verblijf in Nederland en ongewenstverklaring.


Pro deo - gesubsidieerde rechtsbijstand

Kunt u de advocaatkosten niet zelfstandig betalen? Noordzee Advocaten werkt op basis van een toevoeging (pro-deo). Indien de toevoeging wordt verleend, worden de kosten door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. U betaalt alleen een eigen bijdrage. De laagste eigen bijdrage is €143,-

Neem contact op

Veel gestelde vragen

1Ik ben opgeroepen voor verhoor
Noordzee Advocaten verleent u consultatierechtsbijstand voor het verhoor en zorgt dat u voorbereid het verhoor ingaat.
2Ik heb een dagvaarding ontvangen
Wacht niet met het inschakelen van een advocaat. Noordzee Advocaten helpt met het opvragen van het strafdossier/proces-verbaal en staat u bij tijdens de politierechterzitting, meervoudige kamer zitting of TOM-zitting.
3Vanaf welk moment heb ik recht op bijstand van een strafrechtadvocaat?
U heeft vóór het eerste verhoor recht op consultatie van een strafrechtadvocaat. Ben u aangehouden, dan wordt u automatisch een strafrechtadvocaat toegewezen. U heeft altijd recht op een eigen gekozen strafrechtadvocaat. Indien u een oproep heeft gehad om op het politiebureau te verschijnen voor verhoor, dan dient u zelf contact op te nemen met een advocaat voor het verhoor. Tel: 06-24414784
4Ben ik verplicht om antwoorden te geven op de vragen die tijdens het verhoor worden gesteld?
U bent niet verplicht antwoord te geven op de vragen die de politie tijdens het verhoor stelt. Als u tijdens het verhoor geen antwoord geeft, dan maakt u dus gebruik van uw zwijgrecht. Dat recht mag op geen enkele wijze worden beperkt en mag geen invloed hebben op de uiteindelijke schuldvraag.
5Ben ik verplicht om voor de rechter te verschijnen?
U bent niet verplicht om tijdens u rechtszitting aanwezig te zijn, tenzij de rechter dit heeft bevolen. U kunt dan worden opgehaald. Als u niet verschijnt, dan kan de rechter uw zaak zonder uw aanwezigheid behandelen en u bij verstek veroordelen. Hoger beroep is in dat geval alleen mogelijk als de dagvaarding u onterecht niet heeft bereikt. U kunt het beste een advocaat machtigen om verdeding te voeren in uw zaak.
6Wanneer ben ik een verdachte?
Een verdachte is iemand waarvan op basis van feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden bestaat dat hij/zij een strafbaar feit heeft gepleegd. Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van een verdenking. U wordt als verdachte beschouwd als er tegen u een vervolging is ingesteld. Als u niet bent aangehouden, dan wordt u dat bericht door de politie of het Openbaar Ministerie.
7Hoe lang kan ik worden opgehouden voor verhoor?
U mag maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor. Let op! de tijd tussen 24:00 en 9:00 tellen niet mee. Als deze uren worden meegeteld, dan mag u dus maximaal 15 uur worden opgehouden.
8Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding?
Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord.
9Wanneer krijg ik een strafblad?
Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad. Bij een overtreding hangt het af van het soort overtreding en de opgelegde straf. Als u een strafblad (officieel 'uittreksel justitiële documentatie') heeft, dan staat u geregistreerd bij Justitie.

Hulp bij

1Opgeroepen voor politieverhoor

Als u bent opgeroepen om een verklaring bij de politie af te leggen, dan bent u een verdachte. Tegen u loopt in dat geval een onderzoek, dat kan resulteren in een vervolging en uiteindelijk in een veroordeling. Uw eigen verklaring bij de politie wordt als direct bewijs meegenomen door de rechter. Noordzee Advcatenkantoor bereidt u voor op het verhoor, zodat u minder risico loopt dat u veroordeeld wordt door uw eigen verklaring. Het advies luidt dikwijls om tijdens het politieverhoor geen verklaring af te leggen (zwijgrecht).

2TOM-zitting

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting kan een officier van justitie u een taakstraf (werkstraf of leerstraf), een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. De zitting is besloten en dus niet openbaar. Het is niet de rechter die een straf oplegt maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Het is een voorstel. Gaat u niet akkoord met het voorstel, dan wordt u alsnog gedagvaard voor de rechter. Dat kan in veel gevallen voordeliger zijn, omdat de rechter niet gebonden is aan politiek en beleid en veel meer rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden.

3Strafbeschikking
Met een strafbeschikking hoopt politie en justitie de zaak zo spoedig mogelijk af te kunnen doen. Het aanvaarden van een strafbeschikking betekent dat u een strafblad heeft! Dat kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG. Het niet verkrijgen van een VOG verkleind uw positie op de arbeidsmarkt. Accepteer een strafbeschikking alleen als u zich door een strafrechtadvocaat heeft laten bijstaan. Noordzee Advocaten bespreekt met u de zaak en helpt u met het eventueel instellen van verzet tegen de strafbeschikking.
4Dagvaarding ontvangen
U heeft een dagvaarding ontvangen om voor de politierechter of meervoudige kamer te verschijnen. Dit betekent dat uw zaak door de rechtbank zal worden beoordeeld. Dit kan resulteren in een veroordeling. Wacht niet met het inschakelen van een strafrechtadvocaat. Cynthia Noordzee vraagt het dossier op bij het Arrondissementsparket. Zij helpt u met de verdediging en bereidt u voor op de zitting. Tijdens de zitting is zij aanwezig om u te ondersteunen en namens u verdediging te voeren.
5Uitspraak

De politierechter doet over het algemeen op de dag van de zitting direct uitspraak. Dit doet de rechter mondeling. In de praktijk komt het voor dat verdachten niet goed begrijpen welke straf zij opgelegd hebben gekregen. Noordzee Advocatenkantoor vraagt daarom altijd een afschrift van de 'aantekening mondeling vonnis'.

De meervoudige kamer doet binnen twee weken na de dag van de zitting uitspraak. De MK behandelt zwaardere strafzaken die wellicht mediagevoelig zijn. Denkt u daarbij aan gevoelige zedenzaken, moordzaken, deelname criminele organisatie, etc. Houdt u er rekening mee dat uw uitspraak kan worden gepubliceerd op rechtspraak.nl of in diverse dagbladen, blogs etc.

6Hoger beroep

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan binnen twee weken beroep worden aangetekend. Neem tijdens de zitting van de politierechter of de uitspraakzitting nooit afstand van uw recht op hoger beroep. De uitspraak wordt hiermee onherroepelijk en kan niet meer worden aangevochten. Noordzee Advocatenkantoor helpt u met het instellen van het hoger beroep en bespreekt met u de kansen tot succes. Het hoger beroep wordt door het gerechtshof beoordeeld. U wordt net als de behandeling bij de rechtbank gedagvaard om op de zittingsdag voor te komen. Het gerechtshof doet binnen twee weken na de dag van de zitting uitspraak.

7Cassatie
Bent u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof. Dan kunt u cassatie instellen bij de Hoge Raad in Den Haag. Dit is de hoogste rechtsinstantie van Nederland. In cassatie wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld zoals bij de rechtbank en bij het gerechtshof. De Hoge Raad toets of het recht en de procesregels goed zijn uitgelegd en toegepast. Als dit niet het geval is, dan vernietigd de Hoger raad de uitspraak van het gerechtshof.
8Schadevergoeding
Bent u vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging en bent u onterecht in verzekering gesteld en/of in voorarrest? Noordzee Advocatenkantoor helpt u verder met het verkrijgen van een schadevergoeding voor elke dag die u onterecht heeft vastgezeten. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de omstandigheden van het geval. Als u bijvoorbeeld uw baan bent kwijtgeraakt, dan moet u gecompenseerd worden. Was het een mediagevoelige zaak en is uw naam veelvuldig in het nieuws geweest, dan heeft u recht op een compensatie. De standaardvergoeding bedraagt €105 voor iedere dag die in een politiecel is doorgebracht en €80,- voor iedere dag die in een huis van bewaring is doorgebracht
9Slachtoffer
Noordzee Advocatenkantoor staat ook slachtoffers bij van geweldsmisdrijven. Cynthia Noordzee beschikt over de strenge deskundigheidseisen die door de Raad voor Rechtsbijstand zijn gesteld voor het bijstaan van slachtoffers van ernstige geweldsdelicten. Zij helpt u met het beantwoorden van uw vragen en stelt met u de vordering benadeelde partij op.
WhatsApp 06-24414784